novapovezivanja

 

Projekat je koncipiran kao traženje novih i eksperimentisanje sa postojećim modelima mišljenja (u) umetnosti, odnosno onim pojavama u savremenoj umetnosti u kojima je način umetničkog izražavanja izjednačen sa mišljenjem. Naglasak je na preispitivanju novih modela, uspostavljanju nove mreže i nove interpretativne mašine koji bi omogućili da se savremena umetnička produkcija u Srbiji suoči sa promenama u svim društvenim registrima, a naročito sa postojećim trendom – kako u globalnim, tako i u lokalnim okvirima – marginalizacije umetnosti.

Projekat se bavi mapiranjem sadašnje situacije, sadašnjeg stanja stvari i traženjem i eksperimentisanjem sa novim, drugačijim modelima povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni u skladu sa društvenim, kulturnim i tehnološkim promenama koji bi u prvi plan stavili: interaktivni odnos između umetnika, kritičara, kustosa, i teoretičara aktiviranjem dijaloga, participacije, timskog rada i produkcije u svim ravnima – umetničke, kritičke, teorijske – kako bi se savremena srpska scena revitalizovala i postala bitan segment savremene kulture u Srbiji.

U okviru projekta u pripremi je zbornik, čiji je teorijski okvir povezan sa problematizovanjem sledećih pitanja:

 • Koje prakse u savremenoj umetnosti se mogu dovesti u vezu sa kritičkim praksama na liniji avangardnog mišljenja?
 • Koji kritički diskursi su pratili liniju radikalnog mišljenja u srpskoj umetnosti?
 • Kakva je veza između kritičkih praksi i novih medija?
 • Koje kritičke prakse i avangardne strategije imaju potencijal i danas?
 • Koji su umetnici aktuelni na lokalnoj, regionalnoj sceni čiji se rad može dovesti u vezu sa avangardnim i kritičkim praksama?
 • Kakav je odnos prema jugoslovenskom kulturnom nasleđu?
 • Da li je jugoslovenski kulturni prostor održiva paradigma?
 • Da li je iskustvo jedinstvenog kulturnog prostora moguće polazište za nova umrežavanja u regionu?
 • Koje su moguće strategije iz ovog iskustva primenjive i danas u novom, izmenjenom kontekstu?
 • Koji su umetnici čiji se rad može dovesti u vezu sa kritičkim preispitivanjem jugoslovenskog nasleđa?
 • Koje su moguće strategije za konsolidovanje scene?
 • Koji su problemi specifični za ovu sredinu?
 • Sta bi bilo zanimljivo da se pokaze svetu?
 • Koje su moguće strategije povezivanja i uspostavljanja komunikacije između različitih aktera zainteresovanih za održivost savremene umetnosti, kritičkog i teorijskog problematizovanja savremeneosti?
 • Koje su moguće strategije pokretanja umetničke, kritičke i teorijske produkcije?

About the author

studsav

Leave a Comment