9. jun 2018. u 11h

Fakultet za medije i komunikacije

Karađorđeva 65

 

Fakultet za medije i komunikacije i Istraživački centar za savremenu umetnost i digitalnu humanistiku organizuju naučnu konferenciju Nova povezivanjačiji je problemski okvir mapiranje savremene srpske umetnosti. Konferencija je deo projekta u okviru kojeg je objavljen zbornik radova pod nazivom Nova povezivanja: od scene do mreže (urednici zbornika: prof. dr Jovan Čekić i prof. dr Miško Šuvaković, FMK, 2017) i pokrenut portal Studije savremnosti– http://www.studijesavremenosti.org (na istom portalu se nalazi elektronska verzija zbornika). Projekat je koncipiran kao traženje novih i eksperimentisanje sa postojećim modelima mišljenja (u) umetnosti, odnosno onim pojavama u savremenoj umetnosti u kojima je način umetničkog izražavanja izjednačen sa mišljenjem. Naglasak je na preispitivanju novih modela, uspostavljanju nove mreže i nove interpretativne mašine koji bi omogućili da se savremena umetnička produkcija u Srbiji suoči sa promenama u svim društvenim registrima, a naročito sa postojećim trendom – kako u globalnim, tako i u lokalnim okvirima – marginalizacije umetnosti.

Projekat se bavi mapiranjem sadašnje situacije, sadašnjeg stanja stvari i traženjem i eksperimentisanjem sa novim, drugačijim modelima povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni u skladu sa društvenim, kulturnim i tehnološkim promenama koji bi u prvi plan stavili: interaktivni odnos između umetnika, kritičara, kustosa, i teoretičara aktiviranjem dijaloga, participacije, timskog rada i produkcije u svim ravnima – umetničke, kritičke, teorijske – kako bi se savremena srpska scena revitalizovala i postala bitan segment savremene kulture u Srbiji.

Učesnici projekta su: Jovan Čekić, Jasmina Čubrilo, Nikola Dedić, Ješa Denegri, Marko Đorđević, Zoran Erić, Maida Gruden, Bojana Matejić, Slobodan Mijušković, Maja Stanković, Nikola Šuica, Miško Šuvaković i Stevan Vuković.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Program

I sesija: 11-12.30h

Problemski okvir

Odnos prema avangardnim tradicijama i kritičkim praksama u srpskoj umetnosti na početku 21. veka

Okvir prve sesije je problematizovanje pojma kritičkih praksi u srpskoj umetnosti. Pod ovim pojmom misli se, pre svega, na umetničke prakse bazirane na avangardnom nasleđu koje u prvi plan stavljaju preispitivanje postojećih modela funkcioisanja umetnosti i eksperimentisanje sa novim, drugačijim, savremenim.

Početna teza je da biti savremen, i danas na početku 21. veka, znači, pre svega, uračunavati avangardno iskustvo i nepristajanje na retro modele delovanja koji u prvi plan stavljaju veličanje određene kategorije: medij kao takav, estetsko iskustvo, nacionalni identitet, “pravu” umetnost…

Pitanja

 • Koje prakse u savremenoj umetnosti se mogu dovesti u vezu sa kritičkim praksama na liniji avangardnog mišljenja?
 • Koji kritički diskursi su pratili liniju radikalnog mišljenja u srpskoj umetnosti?
 • Koje kritičke prakse i avangardne strategije imaju potencijal i danas?
 • Kakav je odnos prema jugoslovenskom kulturnom nasleđu?
 • Da li je jugoslovenski kulturni prostor održiva paradigma?
 • Da li se može govoriti o kontinuitetu u postojanju kritičkih praksi?
 • U kojoj meri savremene kritičke prakse baštine od istorijskih avangardi?

Učesnici

Ješa Denegri * Miško Šuvaković * Slobodan Mijušković * Stevan Vuković * Nikola Dedić * Bojana Matejić * Jovan Čekić * Miško Šuvaković

Moderator

Maja Stanković

 

Pauza i koktel: 12.30-13h

 

II sesija: 13-14.30h

Problemski okvir

Nove strategije umrežavanja

Problemski okvir druge sesije je preispitivanje novih modela, uspostavljanje nove mreže i nove interpretativne mašine koji bi omogućili da se savremena umetnička produkcija u Srbiji suoči sa promenama u svim društvenim registrima, a naročito sa postojećim trendom – kako u globalnim, tako i u lokalnim okvirima – marginalizacije umetnosti.

Polazna teza je da jedino uvođenjem drugačijih modela povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni, moguće aktivirati produkciju u svim ravnima – umetničku, kritičku, teorijsku, koja bi dovela do revitalizovanja srpske scene kao relevantnog okvira savremene kulture u Srbiji.

Pitanja

 • Da li je iskustvo jedinstvenog kulturnog prostora moguće polazište za nova umrežavanja u regionu?
 • Koje su moguće strategije za konsolidovanje scene?
 • Koje su moguće strategije povezivanja i uspostavljanja komunikacije između različitih aktera zainteresovanih za održivost savremene umetnosti, kritičkog i teorijskog problematizovanja savremeneosti?
 • Koje su moguće strategije pokretanja umetničke, kritičke i teorijske produkcije?
 • Da li se funkcionisanje vantržišnog sistema može posmatrati kao potencijal, prostor istraživanja i eksperimenta kapitalom nekodiranog prostora ili kao proces slabljenja umetničke produkcije koji vodi ka nestajanju umetničke scene?

Učesnici

Zoran Erić * Jasmina Čubrilo * Nikola Šuica * Maida Gruden * Marko Đorđević * Miško Šuvaković * Jovan Čekić

Moderator

Maja Stanković

 

Zaključna razmatranja

About the author

studsav